+36 20 398 7569 [email protected]

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Nyári Tibor e.v., a továbbiakban mint „Adatkezelő” jelen adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója útján ismerteti a www.bojler-javitas.hu honlapon (a továbbiakban „Oldal”) alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát.

Adatkezelő megnevezése, adatai

Név: Nyári Tibor E.V.
Székhely:  1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 21.
Adószám: 65071689-1-43
Email cím:  [email protected]
Telefonszám:  +36 20 398 7569
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (üzenetküldés), cookie-k

COOKIE-K

A Oldalon tett látogatás során a felhasználó számítógépére egy vagy több cookie kerül. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amelyet az Oldal küld a felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy Adatkezelő néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a honlap látogatóiról.
Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az Oldalon elérhető szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve az ehhez tartózó kommunikáció elősegítése. Adatkezelő a felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatait kizárólag a megadott cél teljesítése érdekében kezeli (azaz üzenetküldéshez).
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztika készítés, az informatikai rendszer valamint a honlap fejlesztése, a felhasználói élmény javítása.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az üzenetküldés, és cookie-kkal kapcsolatos esetekben érintettek tájékoztatásán alapuló önkéntes hozzájárulása 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”) 5. § a(1) a) pontja.
Az Oldalon a felhasználók személyes adataikat csak akkor tudják elküldeni, ha hozzájárulnak az adataik kezeléséhez, és elfogadják az jelen Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban leírtakat. Ehhez minden esetben ki kell pipálni az adatok elküldésekor az elküldő gomb feletti, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató elfogadását elismerő checkboxot.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

ÜZENETKÜLDÉS

A megadott adatokat Adatkezelő az ügy lezárását követő egy évig tárolja

KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint az Oldalon az esetleges regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

COOKIE

Az Oldal által a böngészőben elhelyezett cookie-k egy része automatikusan törlődik, egyéb esetekben a felhasználó törléséig. Erről a böngészőben lehet meggyőződni. A felhasználó a böngészőjébe elhelyezett cookie-kat bármikor törölheti, letilthatja, ez azonban a honlap működését befolyásolhatja.

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz csak Adatkezelő és munkatársai férnek hozzá. A kezelt személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve, ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő stb…) vehet igénybe.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a biztonsági és technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei A felhasználók az adatkezelés alatt Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhetnek az általa kezelt személyes adatokról illetve kérhetik azok helyesbítését vagy törlését, zárolását. A kezelt adatok helyesbítéséről, törléséről, zárolásáról Adatkezelő
értesíti a felhasználót, továbbá azokat, akiknek az adatokat adatkezelés céljából továbbították. Az értesítést Adatkezelő akkor mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti Ha Adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

TÁJÉKOZTATÁS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

Adatkezelő felvilágosítást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetlegesen felhasználta adatkezelő nevéről és címéről, illetve az esetlegesen felhasználta adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidensről, adattovábbítás esetén
ennek jogalapjáról és címzettjéről.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.A kezelt adatok helyesbítése Ha a kezelt személyes adat nem felel meg a valóságnak és a valóságnak megfelelő személyes adat Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti.

A KEZELT ADATOK TÖRLÉSE

Adatkezelő törli az általa kezelt személyes adatot

  • ha annak kezelése jogellenes,
  • az érintett ezt kéri,
  • a kezelt adat hiányos vagy téves (feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki),
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben megahatározott határideje lejárt,
  • az adatok törlését bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A KEZELT ADATOK ZÁROLÁSA

Adatkezelő zárolja az általa kezelt személyes adatot, ha az érintette ezt kéri, vagy a végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes
adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.